Podmienky využívania služieb online objednávky

 1. Prevádzkovateľom online objednávkového systému www.ikcatering.rimava.sk je Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o. (Hlavné námestie 14, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36792071, IČ DPH: SK2022398697).  Dodávateľom donášky jedál k užívateľovi je IK Catering (prevádzkuje IK CATERING s.r.o., Cukrovarská 51, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 36 768 332).
 2. Stránka www.ikcatering.rimava.sk (ďalej len stránka) je webstránka umožňujúca užívateľom online objednávku  donášky z RS Food a IK Catering, Rimavská Sobota.
 3. Prevádzkovateľ stránky figuruje ako sprostredkovateľ objednávky medzi Užívateľom a Dodávateľom.  Prevádzkovateľ nepreberá záruky za cenu, kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných tovarov a služieb.
 4. Pre úspešne odoslanú objednávku je Užívateľ povinný uviesť všetky potrebné údaje, uvedené v objednávkovom formulári. Užívateľ je povinný uviesť pravdivé údaje. Prevádzkovateľ neručí za škody spôsobené Kupujúcemu, Predávajúcemu alebo tretím osobám, ktoré boli spôsobené uvedením nesprávnych, neúplných alebo zavádzajúcich osobných alebo kontaktných údajov.
 5. Užívateľ súhlasí so spracovaní jeho osobných údajov aj s ich poskytnutím Dodávateľovi, za účelom splnenia objednávky.  Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Užívateľovi, Dodávateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb Stránky. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by Užívateľovi, Dodávateľovi alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Užívateľov a Dodávateľa, ani za spôsob, akým služby Stránky využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Stránky Užívateľom, Dodávateľom, či tretími osobami.
 7. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb Stránky venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou tak, aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní službieb Stránky mohli vzniknúť.
 8. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu Užívateľov alebo Dodávateľa a aj bez predchádzajúceho oznámenia služby Stránky upravovať alebo inovovať.
 9. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať im e-mailové správy, prípadne SMS správy obsahujúce okrem iného aj informácie o novinkách a zmenách, ktoré sa týkajú Stránky.
 10. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie verejne prístupných osobných dát Dodávateľa, alebo osobných dát Užívateľov získaných nelegálnym preniknutím do systému Stránky treťou osobou. Prevádzkovateľ prehlasuje, že vynaloží maximálne úsilie na zamedzenie takéhoto nelegálneho prieniku. Užívatelia aj dodávateľ súhlasia s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.
 11. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.